Carisma

Calidad ambiental de las reservas naturales fluviales internacionales y del medio acuático

Accessibility

A web de Carisma pretende que a presentación de todos os contidos e funcionalidades principais da web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores empregados polos usuarios, codificándoos con estándares técnicos de uso libre e de balde, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, incita aos Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as Administracións Públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de Internet sexa accesible aos perfís de persoas antes citados, cos criterios de accesibilidade aos contidos xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005. A web de Carisma cumple con estes mesmos requerimentos.

Política de accesibilidade

No desenvolvemento da páxina web de Carisma tívose en conta a necesidade de crear unha contorna accesible, cos obxectivos de facilitar o acceso de todas as persoas, optimizar as dinámicas e ofrecer unha experiencia de usuario satisfactoria.

Para iso desenvolveuse a web con respecto ás seguintes pautas:

Uso dos estándares do W3C:
Gramática HTML 5 y CSS 3
Pautas de Accesibilidade para o Contido Web (WCAG nivel AA)

Estándares

A web de Carisma está desenvolvida con respeto a un nivel de accesibilidade AA.

Se atopou durante a navegación algún contido ou funcionalidade que non respete as pautas descritas, agradeceríamoslle que no lo fixese saber a través do correo.